Mayones Guitars & Basses Warranty

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

W celu zachowania wysokiej jakości instrumentu oraz stałego utrzymania jego znakomitego brzmienia należy stosować się do następujących zaleceń dotyczących jego użytkowania oraz przechowywania.

 1. Do transportu instrumentu, a także jego przechowywania należy używać pokrowca piankowego lub sztywnego futerału, które to zapewnią odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szokiem termicznym.
 2. Gitara jest instrumentem delikatnym, wrażliwym na uszkodzenia powłok lakierniczych, podatnym na zarysowania, pęknięcia czy nawet odpryski. Używaj instrumentu z odpowiednią dbałością i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Chroń instrument przed wysoką oraz niską temperaturą, a także powietrzem o bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności.
 4. Nie narażaj instrumentu na bezpośrednie długotrwałe działanie promieni słonecznych.
 5. Nie pozostawiaj instrumentu w pobliżu źródeł ciepła ani w samochodzie w upalny dzień. Unikaj też miejsc bardzo zimnych i o dużej wilgotności.
 6. Unikaj nagłych zmian temperatur i wilgotności. Zimą, po wniesieniu silnie wychłodzonego instrumentu do ogrzewanego pomieszczenia, pozostaw go przez kilka godzin w zamkniętym futerale, do czasu stopniowego wyrównania temperatur.

Nieprzestrzeganie wielu z powyższych zaleceń grozi utratą gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

Firma Mayones udziela gwarancji pierwszemu właścicielowi tego instrumentu muzycznego Mayones i zapewnia, że zakupiony instrument jest wolny od wad materiałowych oraz produkcyjnych i powinien zachować swoje właściwości w warunkach jego normalnego użytkowania tak długo, jak długo będzie w posiadaniu pierwszego właściciela. Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do:

 1. Naturalnego zużywania się takich elementów jak: progi, struny, siodełka, baterie lub też pogarszania się jakości innych elementów wynikającego z upływu czasu i użytkowania instrumentu lub jego elementów takich jak: gałki potencjometrów, przełączniki, gniazda, powierzchnie płytek ochronnych i maskujących, powłoki lakiernicze elementów drewnianych czy powłoki wykończeniowe elementów metalowych (np. złocenia czy chromowania). Ograniczenia te dotyczą też akcesoriów dostarczanych wraz z instrumentem, a w szczególności futerałów i pokrowców oraz ich elementów takich jak zamki błyskawiczne, suwaki, zawiasy, zamki, narożniki, profile, wykończenie wnętrza itp.
 2. Usterek i uszkodzeń spowodowanych dokonanymi modyfikacjami, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniami, wypadkami, narażeniem instrumentu na działanie szkodliwych substancji, zbyt wysokich i niskich temperatur, zbyt wysokiej lub niskiej wilgotności, działaniem sił natury, a także niewłaściwą obsługą i konserwacją instrumentu lub/oraz jego elementów. Firma Mayones zastrzega sobie wyłączne prawo do stwierdzenia niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub zaniedbań w oparciu o własną diagnozę reklamowanego instrumentu lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora.
 3. Subiektywnych osobistych ocen i upodobań odnoszących się do instrumentu, a w szczególności dotyczących charakterystyki brzmieniowej instrumentu, a także do jego walorów estetycznych związanych z rysunkiem i barwą drewna.
 4. Uszkodzeń instrumentu takich jak pęknięcia, rozklejenia lub wypaczenie drewna lub też uszkodzeń powłok wykończeniowych spowodowanych przez działanie sił zewnętrznych, użycie instrumentu niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwe obchodzenie się z nim, a także narażenie go na działanie wysokich lub niskich temperatur oraz/lub wysokiej lub niskiej wilgotności, nadmierne bezpośrednie nasłonecznienie, bezpośredni wpływ wody lub płynów, działanie potu ludzkiego, uszkodzenia spowodowane przez akcesoria takie jak paski do gitar, statywy lub wieszaki gitarowe czy też elementy garderoby.
 5. Wad stwierdzonych przez nabywcę instrumentu, który został zakupiony z innego źródła niż autoryzowany sprzedawca instrumentów Mayones.
 6. Wszelkiego typu wad oraz uszkodzeń instrumentu, o których kupujący został poinformowany w momencie jego zakupu.
 7. Podzespołów elektronicznych instrumentu, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Mayones.
 8. Wszelkich czynności związanych z ustawieniem instrumentu, wszelkimi jego regulacjami oraz wykonywaniem czynności konserwacyjnych.
 9. Instrumentów, na których nie jest widoczny numer seryjny lub znak firmowy, został on usunięty lub przerobiony, a także posiadających nieoryginalne podzespoły, modyfikacje lub uszkodzenia spowodowane przez użytkownika, techników lub punkty serwisowe inne niż zatwierdzone i autoryzowane przez firmę Mayones lub lokalnych autoryzowanych dealerów firmy Mayones.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE FIRMY MAYONES

W ramach ograniczonej gwarancji firma Mayones zapewnia naprawę lub wymianę wadliwych części i podzespołów instrumentu, jeśli są one spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Firma Mayones nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikowe, włączając w to, ale nie ograniczając się do strat czasu, wynagrodzeń, utraty zysków, a także uszkodzeń lub strat w posiadanym majątku. Firma Mayones zastrzega sobie prawo do modyfikowania, poprawy lub udoskonalenia swoich instrumentów w aspekcie konstrukcyjnym oraz rozwiązań przetwarzania dźwięku (np. układów elektrycznych), włączając w to różne modyfikacje w zakresie doboru podzespołów, mechaniczne i elektryczne, bez żadnych zobowiązań do konieczności wykonywania modyfikacji oraz wymiany produktów lub ich elementów, które zostały zakupione przed dokonaniem tych modyfikacji.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja przedstawiona tutaj określa wszystkie zobowiązania gwarancyjne firmy Mayones w odniesieniu do produktów Mayones wskazanych w poprzednim punkcie. Ta Ograniczona Gwarancja powinna mieć nadrzędne znaczenie nad wszelkimi spornymi warunkami określonymi w dokumentach poszczególnych zamówień, kontraktów oraz faktur, które mogą być wydane w związku z zakupem dowolnego instrumentu muzycznego Mayones lub powiązanego z nim produktu. Nie są wiążące dla firmy Mayones żadne inne gwarancje udzielone przez sprzedawców, dystrybutorów, dealerów, agentów, przedstawicieli handlowych oraz pracowników poza tymi, które są określone w niniejszym dokumencie.

PROCEDURA GWARANCYJNA

W przypadku stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych, które mogą być podstawą do wszczęcia procedury gwarancyjnej odnoszącej się do instrumentu Mayones, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę instrumentu lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcę/dystrybutora instrumentów Mayones lub też Centrum Serwisowe Mayones. W zależności od okoliczności nabycia instrumentu Mayones i dokonanych uzgodnień, sprzedawca instrumentu lub jego właściciel muszą przesłać instrument do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego Mayones z wcześniej opłaconymi kosztami przesyłki oraz ubezpieczenia, a także z wymaganymi w tym wypadku następującymi dokumentami:

 1. Dowodem potwierdzającym zakup instrumentu przez pierwszego właściciela (np. kopię faktury sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego jego nabycie, z wyraźnym wskazaniem punktu, produktu oraz daty sprzedaży).
 2. Opis charakteru stwierdzonej wady, przedstawiony w takim zakresie, który pozwala na jednoznaczną interpretację problemu.
 3. Imię i nazwisko oraz pełne dane teleadresowe pierwszego nabywcy, do którego instrument ma być zwrotnie dostarczony.

Listę autoryzowanych dystrybutorów oraz sprzedawców instrumentów Mayones można znaleźć na stronie internetowej Mayones (www.mayones.com). Jeśli w danym regionie nie ma Autoryzowanego Centrum Serwisowego Mayones, należy skontaktować się ze sprzedawcą instrumentów Mayones w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury dostarczenia instrumentu do firmy Mayones lub wskazanego przez nią punktu serwisowego.

Firma Mayones zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania instrumentów, których dostawa nie została wcześniej uzgodniona i zatwierdzona.

Jeśli stwierdzona wada nie jest objęta zapisami w Ograniczonej Gwarancji lub też jest z niej wykluczona, a także w przypadku, gdy niezbędne lub zalecane jest wykonanie prac, które nie mają bezpośredniego związku z warunkami Ograniczonej Gwarancji, wówczas właścicielowi instrumentu zostanie przedstawiona diagnoza serwisowa wraz z zakresem prac do wykonania oraz ich kosztem. Właściciel instrumentu powinien niezwłocznie zapoznać się z dostarczoną notą serwisową i przekazać do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Mayones lub bezpośrednio do firmy Mayones swoje decyzje w zakresie dalszego postępowania. Żadne prace, które nie są objęte warunkami gwarancji, nie zostaną wykonane przed ich zatwierdzeniem przez właściciela instrumentu. Nie ma żadnej konieczności zakupu materiałów oraz/lub usług, które mogą być dodatkowo wykonane poza zakresem warunków gwarancyjnych w celu wykonania czynności naprawczych objętych warunkami gwarancyjnymi. Po dokonaniu inspekcji instrumentu po jego otrzymaniu, przedstawieniu diagnozy serwisowej oraz uzgodnieniu z właścicielem zakresu dalszego postępowania, firma Mayones lub Autoryzowane Centrum Serwisowe Mayones poinformuje właściciela instrumentu lub sprzedawcę o przybliżonej dacie wykonania uzgodnionego zakresu naprawy. Naprawiony instrument zostanie dostarczony do właściciela lub sprzedawcy po opłaceniu wcześniej uzgodnionych należności.

W celu przesłania online zgłoszenia naprawy instrumentu należy przejść do działu Wsparcia, który znajduje się na stronie internetowej Mayones.

Start typing and press Enter to search